Obsługa firm

companyObsługa prawna firm i spółek:
? stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
? pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
? kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
? opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
? opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
? przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;
? przygotowywanie porozumień typu joint venture;
? rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
? kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.;
? kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji;
? kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
? przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
? zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
? kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;
? doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
? doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji;
? doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;
? doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
? doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;
? przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;
? prowadzenie spraw pracowniczych;
? przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klientów z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa pracy oraz prawnych aspektów działalności marketingowej i reklamowej) dopasowanych do profilu jego działalności;
? przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu ? ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy ? utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe ? problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.);
? reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;
? windykacja wierzytelności.