Prawo cywilne

home_screen
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę,

 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym ? dochodzenie kar umownych),

 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,

 • dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,

 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, ? uproszczonym, upominawczym,

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC,

 • sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne),

 • dochodzenie wykonania umowy,

 • dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej,

 • prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 • prowadzenie spraw o zabezpieczanie wierzytelności,

 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności,

 • prowadzenie spraw o eksmisję,

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,

 • prowadzenie spraw o zachowek,

 • prowadzenie spraw o dział spadku, zapis, polecenie,prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności testamentu,

 • prowadzenie spraw o uznanie za niegodnego dziedziczenia.