Prawo karne

  • reprezentowanie stron w postępowaniu karnym: pokrzywdzonych, podejrzanych i oskarżonych,
  • sporządzanie zażaleń na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,

  • sporządzanie apelacji, zażaleń,

  • sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,

  • sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,

  • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym,

  • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W postępowaniu wykonawczym, a w szczególności:

  • sporządzanie wniosków o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,

  • sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie,sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary,

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń,